Disclaimer

Afdrukken
Onze website (www.bio-invest.be – the “Site”) – de ‘website’) bevat algemene informatie over de naamloze vennootschap Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden NV (‘BIO’) en over haar activiteiten.

Het gebruik van de website is onderworpen aan de onderstaande bepalingen en voorwaarden.

Privacyreglement

BIO verwerkt persoonsgegevens die zij via de website verzamelt in gegevensbestanden die eigendom zijn van BIO, die de controle over deze gegevensbestanden uitoefent. Deze gegevens worden voornamelijk gebruikt voor doeleinden van interne informatie en administratie. De gegevens worden ook gebruikt om vragen te beheren die via de website aan BIO worden gesteld en die in het bijzonder betrekking hebben op curricula vitae en aanvragen van informatie die BIO ontvangt. Voorts gebruikt BIO de gegevens om de gebruikers op de hoogte te houden van haar activiteiten en nieuws, door middel van nieuwsbrieven, jaarverslagen en persberichten. Gelieve contact op te nemen met BIO via info@bio-invest.be indien u dergelijke informatie niet langer wenst te ontvangen.
Ondernemers op zoek naar financiering kunnen via de website een aanvraag indienen. Indien zij persoonsgegevens verstrekken, worden die gegevens gebruikt voor zover dat noodzakelijk is om het investeringsvoorstel te bestuderen en de opvolging van projecten te verzekeren.
De gegevens worden niet gebruikt voor doeleinden van direct marketing en worden niet aan derden meegedeeld, tenzij dit wettelijk vereist is of de gebruiker daarmee uitdrukkelijk akkoord gaat. De persoonsgegevens die BIO ontvangt, worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd.
De gebruiker heeft het recht om zijn persoonsgegevens te raadplegen en om te vragen dat eender welke verbetering aan die gegevens wordt aangebracht; hij kan ons daartoe een e-mail sturen op het adres info@bio-invest.be.

De website maakt gebruik van ‘cookies’, d.i. kleine stukjes tekst die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en tot doel hebben het gebruik van de website te vergemakkelijken (bv. dankzij een cookie moet u niet telkens een taalkeuze maken wanneer u naar onze website surft). Cookies bevatten geen persoonsgegevens. De gebruiker kan zijn browser zodanig configureren om te voorkomen dat cookies op zijn computer worden opgeslagen of om de gebruiker te verwittigen telkens wanneer cookies worden opgeslagen.

Dit privacyreglement mag door BIO naar eigen goeddunken worden gewijzigd; in dit geval wordt gelijk welke wijziging op de website gepubliceerd. Het privacyreglement kan gelijk wanneer op de website worden geraadpleegd.

Intellectuele eigendom

Behoudens andersluidende bepaling, zijn de informatie, publicaties, gegevens en het andere materiaal op de website eigendom van BIO en haar informatieleveranciers en worden ze beschermd door copyright. Voor ieder(e) gebruik, transfer, verkoop, publicatie, distributie, wijziging of reproductie van die informatie, publicaties, gegevens en ander materiaal is de voorafgaande schriftelijke toestemming van BIO (of van de informatieleveranciers van BIO) vereist.

Informatie

BIO levert redelijke inspanningen om op de website nauwkeurige informatie te verstrekken en om die informatie regelmatig bij te werken. BIO legt echter geen verklaringen af en biedt geen garanties, uitdrukkelijk of impliciet, van welke aard ook met betrekking tot de geleverde informatie en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies dat een gebruiker van de website lijdt als gevolg van een onnauwkeurigheid in de informatie, tenzij die onnauwkeurigheid te wijten is aan grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag door BIO.

BIO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen, onderbrekingen of constructiefouten op de website.

BIO behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken eender welke wijzigingen aan de website aan te brengen.

De website bevat links naar andere websites. BIO ka niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke onnauwkeurigheid in de informatie die dergelijke websites verstrekken.

Toepasbaar recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is toepasbaar op de bepalingen en voorwaarden betreffende het gebruik van de website. In geval van geschil tussen een gebruiker en BIO met betrekking tot het gebruik van de website, zijn alleen de hoven en rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd om dergelijk geschil te beslechten.

Terug